انتخاب در و پنجره و شیشه مناسب

ایران کشوری است که در مجموعه کشورهای گرم و خشک دسته بندی می شود. ولی در بعضی از مناطق ایران آب و هوای سرد و معتدل نیز وجود دارند.در بیشتر کشورها ، بر اساس شرایط اقلیمی مناطق مختلف دسته بندی های ضریب انتقال حرارتU Value ، ضریب جذب گرمای نور خورشیدSHGC و میزان عبور نور VT یا Light Transmission برای پنجره و شیشه و مجموع آنها تعریف شده ولی متاسفانه در ایران چنین تعریفی وجود ندارد.

این مقاله سعی دارد با توجه به ضرورت تبعیین این مبانی و براساس برداشت از استانداردهای روز نسبت به ارایه این دسته بندی انجام وظیفه نماید.

@title
  1. مناطق سردسیری ( گروه یک )

در این گـروه بدلیـل لـزوم حفظ انرژی داخـل ساختمان و جلوگیری از هـدررفت آن در زمستان و همچنین جـذب حـداکثـر انرژی تابشـی خـورشید ، ضـریب انتقال حـرارت مجـموع پنجـره و شیشه باید بین 1.9 – 2.3 w/(m2.k) باشد. همچنین ضریب جذب گرمای نور خورشید SHGC شیشه می بایست حدود 0.2 تا 0.5 در نظر گرفته شود . برای انتخاب شیشه مناسب به جدول یک رجوع شود.

2. مناطق معتدل ( گروه دو )

در این گروه بدلیل اینکه اختلاف درجه حرارت داخل و بیرون ساختمان در بسیاری از روزهای سال زیاد نیست، ضریب انتقال حرارت مجموع پنجره و شیشه باید بین 2.4 – 2.8 w/(m2.k) باشد. در این مناطق استفاده از نور طبیعی روز در اولویت بیشتری قراردارد و میزان عبور نور از شیشه ،VT یا Light Transmission  می بایست حدود 0.2 تا 0.5 در نظر گرفته شود . برای انتخاب شیشه مناسب به جدول یک رجوع شود.

3. مناطق گرمسیری و خشک ( گروه سه )

در این گروه بدلیل تابش نور شدید خورشید و گرمای حاصله از آن، در سایه قرار گرفتن پنجره ها و استفاده از کناپی ( سایه بان) در بالا و یا کنار پنجره ها از اهمیت بیشتری نسبت به متغیرهای دیکر برخوردار خواهد بود. در این اقلیم ها، ضریب انتقال حرارت مجموع پنجره و شیشه بین 2.9 – 3.2 w/(m2.k) مناسب می باشد. در این مناطق جلوگیری از تابش مستقیم نور حورشید به داخل ساختمان در اولویت بیشتری قراردارد و استفاده از شیشه های اندکی رنگی با میزان عبور نور از شیشه ،VT  یا Light Transmission  حدود 0.60 تا 0.50 مناسب میباشد. برای انتخاب شیشه مناسب به جدول یک رجوع شود.

@title
• LSG ضریبی است برابر با VT/SHGC که ترکیب قابل قبول این دو فاکتور را نشان میدهد.• انتخاب شیشه با LSG پایین تر از یک انتخاب درست نخواهد بود.منابع :

• Lawrence Berkeley National Laboratory – Windows 7-7

• NFRC windows energy rating

• NAFS (North American Fenestration Standard)

• ASHRAE 189.1-2011. Standard for the Design of High-Performance Green Buildings


@title

ثبت نظر کاربر

لطفا درصورت تمایل اطلاعات زیر را در اختیار ما قرار دهید

نام شرکت یا شخص
شماره تماس
آدرس ایمیل
نشانی پستی
زمینه فعالیت